Контакты

Prof. Zhumabay Bakenov, Dr.

President, Institute of Batteries LLC
Professor, School of Engineering,
Nazarbayev University,
Republic of Kazakhstan.

Phone: +7-7172-70-6530
Email: zbakenov(AT)nu.edu.kz, zbakenov(AT)batterykazakhstan.com
web: www.batterykazakhstan.com; http://seng.nu.edu.kz/seng/